Privacy verklaring.

4 Coaching en Training, gevestigd aan Burgemeester Kampschoerstraat 84 te Monster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.4cent.nl, Burgemeester Kampschoerstraat 84 te Monster.
Telefoon: 06-37113410. E-mail: info@4cent.nl.

1. Persoonsgegevens die 4 Coaching en Training verwerkt

4 Coaching en Training verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of doordat u deze gegevens aan 4 Coaching en Training verstrekt heeft.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die 4 Coaching en Training verwerkt:
- Naw-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, e-mailadres- IP-adres, Internetbrowser en apparaat type;
- Persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit;
- Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid voor zover uitdrukkelijk vallend onder de ontheffingen uit vigerende wet- en regelgeving, waaronder artikel 21 Wbp, en onder verwijzing naar artikel 4 van dit privacyreglement;
- Persoonlijke gegevens opdrachtgever;
- Persoonlijke gegevens werkgever;
- Persoonlijke gevens die verband houden met de diensten van 4 Coaching en Training, zoals data van afspraken,
gespreksverslagen,rapportages etc.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4 Coaching en Training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen bij u af te leveren en / of diensten aan u te leveren
- Het afhandelen van de betaling voor de hiervoor genoemde goederen en / of diensten
- U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze levering / dienstverlening uit te kunnen voeren
- 4 Coaching en Training verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die 4 Coaching en Training nodig heeft voor haar belastingaangifte.

3. Verstrekken gegevens aan derden/openbaar maken van gegevens

 1. 4 Coaching en Training verstrekt geen persoonsgegevens van cliënten, opdrachtgevers of andere betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover:
  1. dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
  2. 4 Coaching en Training daartoe op grond van de wet- en / of regelgeving is gerechtigd en / of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
  3. dit naar het oordeel van 4 Coaching en Training noodzakelijk is om haar rechten en / of eigendom te beschermen;
  4. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken.
 2. 4 Coaching en Training zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
 3. 4 Coaching en Training registreert niet meer persoonsgegevens dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is en neemt geen persoonsgegevens op voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Persoonsgegevens worden verwerkt indien:
- de betrokkenen zijn toestemming heeft verleend. Met het aangaan van het traject of de dienstverlening bij 4 Coaching en Training stemt de betrokkenen in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens;
- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is of om een wettelijke verplichting na te komen.

4. Hoe lang bewaart 4 Coaching en Training persoonsgegevens ?

4 Coaching en Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 4 Coaching en Training hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia , adres, e-mail , rekeningnummer, afgenomen diensten worden na afloop van de overeenkomst gewist
Boekhouding wordt niet gewist.
Gespreksrelevante data, zoals inhoudelijke verslagen worden na zeven jaar gewist.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die 4 Coaching en Training gebruikt

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunt u alleen zelf
verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
De cookies die 4 Coaching en Training gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kan 4 Coaching en Training hiermee haar website optimaliseren.

Logbestanden

De website van 4 Coaching en Training verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van cliënten en opdrachtgevers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar cliënten en opdrachtgevers is doorgelinkt naar de website van 4 Coaching en Training, het IP-adres van de Internet Service Provider van cliënten en opdrachtgevers, het besturingssysteem van cliënten en opdrachtgevers, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die cliënten en opdrachtgevers heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat cliënten en opdrachtgevers doorsturen of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van 4 Coaching en Training te optimaliseren.

Tracking cookies

Met uw toestemming plaatst 4 Coaching en Training "tracking cookies" op uw computer. 4 Coaching en Training gebruikt deze cookies om de website optimaal te laten functioneren. Via de website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. 4 Coaching en Training gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 4 Coaching en Training heeft hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 4 Coaching en Training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die 4 Coaching en Training van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@4cent.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt 4 Coaching en Training aan u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek dat mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen op uw verzoek zo snel mogelijk reageren, in ieder geval binnen een termijn van vier weken.

4 Coaching en Training wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

7. Hoe 4 Coaching en Training persoonsgegevens beveiligt.

4 Coaching en Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 4 Coaching en Training maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@4cent.nl.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

4 Coaching en Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.